Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Trung tâm Thông tin tổng kết công tác năm 2023

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2023, mặc dù số lượng viên chức của đơn vị giảm, khối lượng công việc nhiều nhưng tập thể viên chức Trung tâm Thông tin đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Chất lượng công việc về cơ bản đáp ứng tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và của đơn vị. Hoạt động của Trung tâm Thông tin luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm được giao, tham mưu tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Trên cơ sở các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, Trung tâm Thông tin đã tham mưu lãnh đạo Thanh tra Chính phủ ban hành kế hoạch, quyết định, như: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2023 của Thanh tra Chính phủ; Quyết định số 130/QĐ-TTCP ngày 29/4/2022 về chương trình chuyển đổi số của Thanh tra Chính phủ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Công tác thông tin, tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ là một nhiệm vụ quan trọng trong chức năng, nhiệm vụ được giao của Trung tâm Thông tin. Năm 2023, Cổng Thông tin điện tử đã thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin về các hoạt động của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, các cục, vụ, đơn vị trực thuộc và ngành Thanh tra; đăng tải thông báo kết luận thanh tra và nhiều thông tin, thông báo khác có liên quan.

Các nội dung, chuyên mục trên Cổng luôn được rà soát, cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa, bố trí và sắp xếp hợp lý hơn, đảm bảo yêu cầu là kênh thông tin chính thống trên môi trường mạng của Thanh tra Chính phủ. Qua đó, phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra, đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Bet188 dang nhap

Bên cạnh đó, Trung tâm Thông tin luôn duy trì, đảm bảo hệ thống phần cứng và các ứng dụng CNTT, như: Cổng thông tin điện tử; hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, hệ thống email hoạt động 24/24, hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Đảm bảo chất lượng, hiệu quả các phiên truyền hình trực tuyến, các cuộc họp giao ban của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ; duy trì hoạt động thường xuyên và đảm bảo an toàn bảo mật cho hạ tầng CNTT được thông suốt, ổn định…

Công tác ứng dụng CNTT được Trung tâm Thông tin quan tâm, chú trọng. Hiện nay, đơn vị đang triển khai Dự án “Xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung LGSP”; hoàn thành hồ sơ đề xuất cấp độ cho một số hệ thống; tiếp tục triển khai nhiệm vụ “kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở Dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo phục vụ xác thực, xác minh thông tin công dân thực hiện khiếu nại, tố cáo”…

Mặt khác, Trung tâm Thông tin đảm bảo duy trì, quản trị các hệ thống CNTT; công tác tổng hợp và một số công tác khác theo chỉ đạo, yêu cầu của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Cường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tập thể lãnh đạo, viên chức Trung tâm Thông tin đã đạt được trong năm 2023.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường nhấn mạnh, năm 2023, việc triển khai công việc dựa trên chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin đã đạt được nhiều kết quả. Tuy số lượng viên chức giảm, khối lượng công việc nhiều nhưng tập thể lãnh đạo, viên chức Trung tâm Thông tin đã khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, cơ bản đáp ứng tốt chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ. Đặc biệt, hoạt động của Trung tâm Thông tin luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm được giao.

Về nhiệm vụ trong năm 2024, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường lưu ý Trung tâm Thông tin cần xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, bắt buộc, do đó cần tập trung xây dựng kế hoạch từ sớm, từ xa để triển khai toàn diện lĩnh vực này. Mặt khác, từ những tồn tại, hạn chế, phải đề ra giải pháp để triển khai nhiệm vụ năm 2024 một cách bài bản, khoa học.

");a.document.write("");a.document.write(" ");a.document.write("

Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

");a.document.write($(".article").html());a.document.write(" ");a.document.close();a.focus();a.print()};

VIDEO