Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

PHÓ TỔNG Bet188 dang nhap LÊ SỸ BẢY

Bet188 dang nhap  

Họ và tên: LÊ SỸ BẢY

Năm sinh: 1966

Quê quán: Hoằng Đạt - Hoằng Hóa - Thanh Hóa.

Học hàm, học vị: Thạc sĩ Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

ĐT: 08049051

Email: [email protected]

 

Nhiệm vụ:

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2, gồm 18 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên; công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ xử lý văn bản hàng ngày; chỉ đạo công tác: Văn phòng, đầu tư xây dựng, cải cách hành chính, an ninh - quốc phòng, đào tạo, bồi dưỡng; theo dõi, chỉ đạo, điều phối công tác nội bộ của Thanh tra Chính phủ;

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I), Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II), Văn phòng và Trường Cán bộ Thanh tra.

");a.document.write("");a.document.write(" ");a.document.write("

Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

");a.document.write($(".article").html());a.document.write(" ");a.document.close();a.focus();a.print()};

VIDEO