Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Về việc báo cáo kết quả thanh tra công vụ

11/07/2023

Ngày 07/07/2023, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 1533/TTCP-KHTH gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW về việc báo cáo kết quả thanh tra công vụ.

Toàn văn Đề cương báo cáo tại bản đính kèm

Tài liệu đính kèm:


");a.document.write("");a.document.write(" ");a.document.write("

Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

");a.document.write($(".article").html());a.document.write(" ");a.document.close();a.focus();a.print()};

VIDEO