Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tại kỳ họp 4, Quốc hội XV

28/03/2023

Ngày 27/3/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tại kỳ họp 4, Quốc hội XV.

Toàn văn Văn bản trả lời có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


");a.document.write("");a.document.write(" ");a.document.write("

Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

");a.document.write($(".article").html());a.document.write(" ");a.document.close();a.focus();a.print()};

VIDEO