Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Tổ chức kỳ thi nâng ngạch Thanh tra viên cao cấp năm 2023

21/06/2023

Ngày 21/6/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch Thanh tra viên cao cấp năm 2023.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


");a.document.write("");a.document.write(" ");a.document.write("

Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

");a.document.write($(".article").html());a.document.write(" ");a.document.close();a.focus();a.print()};

VIDEO