Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

13/11/2023

Ngày 10/11/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


");a.document.write("");a.document.write(" ");a.document.write("

Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

");a.document.write($(".article").html());a.document.write(" ");a.document.close();a.focus();a.print()};

VIDEO