Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Vụ Tổ chức Cán bộ

25/05/2019

Vụ Tổ chức Cán bộ

Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị thuộc Bet188 dang nhap , có chức năng tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện công tác quản lý nhà nước về tổ chức, cán bộ của cơ quan Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.​​

Vụ trưởng
         Ông Nguyễn Hữu Hòa
         ĐT: 08049187
         Email: [email protected]
Phó Vụ trưởng
       Ông Nguyễn Duy Đông
        ĐT: 080.48853
        Email: [email protected]
Phó Vụ trưởng
       Ông Ngô Khánh Luận
       ĐT: 
       Email: [email protected]
Phó Vụ trưởng
         Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
         ĐT: 080 49243
         Email: [email protected]
Chức năng, nhiệm vụ của Vụ Tổ chức cán bộ xem file chi tiết đính kèm

Tài liệu đính kèm:


'); mywindow.document.write(''); mywindow.document.write(' '); mywindow.document.write('

Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

'); mywindow.document.write($(".article").html()); mywindow.document.write(' '); mywindow.document.close(); // necessary for IE >= 10 mywindow.focus(); // necessary for IE >= 10*/ mywindow.print(); }

VIDEO