Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội (Vụ III)

25/05/2019

Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội (Vụ III)

Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội (Vụ III) là đơn vị thuộc Bet188 dang nhap , có chức năng tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ, gồm: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Ngoại giao, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ủy ban Dân tộc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là các Bộ, ngành khối văn hóa, xã hội); có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi phụ trách.
 
Vụ trưởng
       Ông Nguyễn Tuấn Anh
       ĐT: 080 49168
       Email: nguyentuananh@iife.net
Phó Vụ Trưởng
       Ông Nguyễn Hữu Nhường 
       ĐT: 080 49322
       Email: nhuonghuunguyen@thanhtra.iife.net
 
 
 
 
Phó Vụ Trưởng
       Ông Diêm Đăng Việt
        ĐT:
        Email: [email protected]
Chức năng, nhiệm vụ của Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội xem file chi tiết đính kèm

Tài liệu đính kèm:


'); mywindow.document.write(''); mywindow.document.write(' '); mywindow.document.write('

Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

'); mywindow.document.write($(".article").html()); mywindow.document.write(' '); mywindow.document.close(); // necessary for IE >= 10 mywindow.focus(); // necessary for IE >= 10*/ mywindow.print(); }

VIDEO