Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Vụ Hợp tác Quốc tế

25/05/2019

Vụ Hợp tác Quốc tế

Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị thuộc Bet188 dang nhap , có chức năng tham mưu giúp Tổng Thanh tra thực hiện quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Thanh tra Chính phủ; thực hiện hợp tác quốc tế về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.​

Vụ trưởng

        Ông Trần Văn Mây
        ĐT: 080.49062
        Email: [email protected]
Phó Vụ trưởng
       Ông Đỗ Trung Kiên
       ĐT: 080 48398
       Email: k[email protected]
Phó Vụ trưởng
       Bà Trịnh Như Hoa
       ĐT: 043.7525399
       Email: [email protected]
 
 
 
 
Chức năng, nhiệm vụ của Vụ Hợp tác quốc tế xem file chi tiết đính kèm

Tài liệu đính kèm:


'); mywindow.document.write(''); mywindow.document.write(' '); mywindow.document.write('

Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

'); mywindow.document.write($(".article").html()); mywindow.document.write(' '); mywindow.document.close(); // necessary for IE >= 10 mywindow.focus(); // necessary for IE >= 10*/ mywindow.print(); }

VIDEO