Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra

25/05/2019

Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra

Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra là đơn vị thuộc Bet188 dang nhap , có chức năng giúp Tổng Thanh tra Chính phủ giám sát, kiểm tra hoạt động của Đoàn thanh tra; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra do Đoàn thanh tra soạn thảo; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đối với những vụ việc do Thanh tra Chính phủ báo cáo. 

 

Vụ trưởng

       Ông Lê Tiến Đạt
       ĐT: 080 48873
       Emai: datlt@iife.net
Phó Vụ trưởng
      Ông Dương văn Phấn
      ĐT: 080.48001
      Email: phandv@iife.net
 
 
 
 
 
Phó Vụ trưởng
      Ông Nguyễn Mạnh Cường
       ĐT: 080.48012
       Email: [email protected]
 
Phó Vụ trưởng
  Ông Văn Tiến Mai
  ĐT:
 
Chức năng, nhiệm vụ của Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra xem file chi tiết đính kèm

Tài liệu đính kèm:


'); mywindow.document.write(''); mywindow.document.write(' '); mywindow.document.write('

Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

'); mywindow.document.write($(".article").html()); mywindow.document.write(' '); mywindow.document.close(); // necessary for IE >= 10 mywindow.focus(); // necessary for IE >= 10*/ mywindow.print(); }

VIDEO