Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra

25/05/2019

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra​ là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bet188 dang nhap , có chức năng nghiên cứu và xây dựng chiến lược, chính sách; nghiên cứ khoa học và quản lý hoạt động khoa học của Bet188 dang nhap trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.​

Viện có tên giao dịch quốc tế là: Inspectorate Strategy and Science Institute. Địa chỉ: 17 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội.

Viện Trưởng 

       Ông Nguyễn Quốc Văn
       ĐT: 043 7470453
       Email: vannq@iife.net
 
 
 
 
 
Phó Viện Trưởng
       Ông Cung Phi Hùng
       ĐT: 0243 7475683
       Emai: [email protected]
Phó Viện Trưởng
       Ông Nguyễn Huy Hoàng
  ĐT:
  Email: hoangnh@thanhtra.gov.v
 
 
 
Chức năng, nhiệm vụ của Viện Chiến lực và Khoa học Thanh tra xem file chi tiết đính kèm

Tài liệu đính kèm:


'); mywindow.document.write(''); mywindow.document.write(' '); mywindow.document.write('

Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

'); mywindow.document.write($(".article").html()); mywindow.document.write(' '); mywindow.document.close(); // necessary for IE >= 10 mywindow.focus(); // necessary for IE >= 10*/ mywindow.print(); }

VIDEO