Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

Truy cập nội dung luôn

Bet188 dang nhap

The Government Inspectorate of Vietnam

Bet188 dang nhap

Trung tâm Thông tin

25/05/2019

Trung tâm Thông tin

1. Trung tâm Thông tin là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bet188 dang nhap , có chức năng trên 02 lĩnh vực hoạt động chính sau: 

a) Là đơn vị chuyên trách, đầu mối về công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng; thực hiện chức năng tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ xây dựng, phát triển và tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ và sự chỉ đạo, điều hành của Tổng Thanh tra Chính phủ, đáp ứng các yêu cầu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin theo định hướng của Chính phủ.

b) Duy trì, quản lý hoạt động của Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ (iife.net); khai thác, lưu trữ và cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ.

2. Trung tâm Thông tin có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Trụ sở chính tại Lô D29, đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trung tâm Thông tin có vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy hoạt động theo Quyết định số 443/QĐ-TTCP ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ.​

Giám đốc Trung tâm Thông tin, Trưởng ban Biên tập Cổng TTĐT 
       TS Nguyễn Đức Thắng
       ĐT: 08048448
       Email: [email protected]
 
Trung Tâm Thông Tin
       Điện thoại: 08048448
       Email: [email protected]
       Địa chỉ liên hệ: Lô 29D, đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm thông tin xem file chi tiết đính kèm

Tài liệu đính kèm:


'); mywindow.document.write(''); mywindow.document.write(' '); mywindow.document.write('

Đăng ký trực tuyến bet188 - Bet188 dang nhap

'); mywindow.document.write($(".article").html()); mywindow.document.write(' '); mywindow.document.close(); // necessary for IE >= 10 mywindow.focus(); // necessary for IE >= 10*/ mywindow.print(); }

VIDEO