Đề Tài Khoa Học


STT Tên đề tài Phân loại Năm nghiên cứu Xếp loại Đơn vị quản lý Lĩnh vực
1 Phòng, chống tham nhũng trong các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam Cấp Cơ sở 2020 Thư viện Phòng chống tham nhũng
2 Đối tượng thanh tra – những vấn đề lý luận và thực tiễn Cấp Cơ sở 2020 Thanh tra Chính phủ Thanh tra
3 Thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước Cấp Cơ sở 2020 Thư viện Phòng chống tham nhũng
4 Kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp Cơ sở 2020 Thư viện Khiếu nại tố cáo
5 Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước theo Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 Cấp Cơ sở 2020 Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
6 Đổi mới công tác tiếp cận, khai thác, phổ biến, ứng dụng thông tin, kết quả hoạt động hợp tác quốc tế của Thanh tra Chính phủ Cấp Cơ sở 2020 Thanh tra Chính phủ Thanh tra
7 Chứng cứ trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp Cơ sở 2020 Thanh tra Chính phủ Phòng chống tham nhũng
8 Đổi mới công tác truyền thông của Thanh tra Chính phủ Cấp Cơ sở 2020 Thanh tra Chính phủ Thanh tra
9 Kết luận thanh tra - những vấn đề lý luận và thực tiễn Cấp bộ 2020 Thanh tra Chính phủ Thanh tra
10 Nâng cao vai trò của cấp ủy Đảng trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp bộ 2020 Thanh tra Chính phủ Tiếp công dân