GỬI Ý KIẾN

Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định chế độ thông tin báo cáo của ngành Thanh tra