Toàn văn dự thảo

Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2022 đối với ngành Thanh tra


Toàn văn dự thảo Thông tư có tại bản đính kèm:

Cơ quan dự thảo: Thanh tra Chính phủ
Ngày hết hạn: 25/12/2023

Các ý kiến đóng góp