Toàn văn dự thảo

Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Thanh tra


Dự thảo thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Thanh tra

Cơ quan dự thảo: Thanh tra Chính phủ
Ngày hết hạn: 08/01/2024

Các ý kiến đóng góp