Toàn văn dự thảo

Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định việc xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra


Toàn văn Dự thảo Thông tư có tại bản đính kèm:

Cơ quan dự thảo: Thanh tra Chính phủ
Ngày hết hạn: 11/11/2023

Các ý kiến đóng góp