Toàn văn dự thảo

Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra


Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra

Cơ quan dự thảo: Thanh tra Chính phủ
Ngày hết hạn: 10/02/2023

Các ý kiến đóng góp